Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Knapen Trailers

ARTIKEL 1 DEFINITIES:

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: ‘Knapen’: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Knapen Trailers B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5753 DL) Deurne aan het adres Theo van Doesburgstraat 8 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17089318, alsook eventueel aan haar gelieerde entiteiten, waaronder in elk geval begrepen Stapelstenen B.V. (KvK: 60767537), Knapen Trailers International B.V. (KvK: 17151570), Knapen Service B.V. (KvK: 17171492) en Trailned B.V. (KvK: 17110871); ‘Afnemer’: iedere (rechts)persoon die met Knapen een Overeenkomst sluit inzake door Knapen te leveren Zaken en/of Diensten; ‘Diensten’: door Knapen ten behoeve van Afnemer te verlenen diensten. ‘Overeenkomst’: alle offertes, prijsopgaven en/of aanbiedingen verstrekt door Knapen aan Afnemer, tussen Knapen en Afnemer gesloten (koop)overeenkomsten en eventueel daarop voortbouwende overeenkomsten, die betrekking hebben op de door Knapen te leveren Zaken en/of Diensten. ‘Voorwaarden’: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Knapen; ‘Zaken’: producten en/of andere roerende zaken die Knapen op basis van de Overeenkomst levert aan Afnemer, waaronder maar niet beperkt tot trailers en toebehoren.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN/OFFERTES/ TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Knapen en Afnemer. Indien bedingen in de Overeenkomst strijdig zijn met deze Voorwaarden, prevaleren de bedingen in de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Algemene voorwaarden van Afnemer, onder welke benaming dan ook, zijn niet op de Overeenkomst van toepassing en worden door Knapen uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Door Knapen aan Afnemer verstrekte offertes zijn 30 dagen geldig en kunnen door Knapen te allen tijde worden herroepen of gewijzigd. Afbeeldingen en vermeldingen van maten en/of gewichten zijn indicaties, zodat Knapen nimmer voor afwijkingen aansprakelijk is. Toezending van Prijslijsten door Knapen aan Afnemer schept geen verplichting tot het leveren van Zaken en/of van Diensten aan Afnemer.
 4. De Overeenkomst komt pas tot stand nadat Knapen een order of opdracht van Afnemer schriftelijk heeft bevestigd aan Afnemer.

ARTIKEL 3 PRIJZEN

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen en inclusief de kosten van eventuele emballage, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. In beginsel worden aan Afnemer prijzen in rekening gebracht als opgenomen in de Overeenkomst. Knapen is echter gerechtigd om de prijzen – ook indien de prijsverhoging reeds voorzienbaar was – voor nog niet geleverde en/of betaalde Zaken en/of Diensten aan te passen aan aantoonbare veranderingen van de kostprijs van de te leveren Zaken en/of Diensten, zoals veranderingen in grondstofprijzen, transport- of belastingtarieven, lonen, sociale lasten en valutawisselkoersen.
 3. Indien gedurende of na productie of aflevering van Zaken naar het oordeel van Knapen blijkt dat de Zaken wijzigingen behoeven, worden dergelijke wijzigingen vooraf door Knapen aan Afnemer gemeld en – indien van toepassing – op basis van nacalculatie aan Afnemer doorberekend.

ARTIKEL 4 LEVERING

 1. De levering van Zaken door Knapen geschiedt ex works (“af fabriek”) als bedoeld in de Incoterms 2010, althans de meest recente versie van de Incoterms en is voor rekening en risico van Afnemer.
 2. Indien Knapen – in afwijking van het bepaalde in lid 1 – voor levering van Zaken zorgdraagt, behoudt Knapen zich het recht voor om de wijze van transport en het vervoermiddel te bepalen. In geval van (tijdelijke) verstoringen bij het door Knapen gekozen vervoermiddel is Knapen gerechtigd om de levering op te schorten totdat de verstoring is verholpen. Knapen is derhalve niet verplicht om voor een vervangend vervoermiddel zorg te dragen.
 3. Ingeval Afnemer de door Knapen te leveren Zaken niet (tijdig) afneemt, komen alle door Knapen in verband met de levering vergeefs gemaakte kosten en eventuele (gevolg) schade, zoals kosten van transport, bewaring en opslag, alsook administratiekosten voor rekening van Afnemer.

ARTIKEL 5 LEVERTIJDEN

 1. Een overeengekomen levertijd vangt niet eerder aan dan nadat door Afnemer de tot op dat moment verschuldigde (aan-)betalingen aan Knapen zijn verricht.
 2. Levertijden worden steeds naar beste weten door Knapen opgegeven en dienen te worden beschouwd als streefdata/-tijden. Opgegeven levertijden kunnen niet als fatale termijn worden beschouwd. Voor onverhoopte overschrijdingen van de opgegeven levertijden is Knapen niet aansprakelijk.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijden geeft Afnemer niet het recht om de Overeenkomst te beëindigen, de order te annuleren of de ontvangst of de betaling daarvan te weigeren. Evenmin kan Afnemer Knapen uit dien hoofde verplichten tot enigerlei vergoeding van (gevolg)schade. Afnemer vrijwaart Knapen voorts jegens aanspraken van derden in dat verband.
 4. Indien Knapen door overmacht (zie artikel 14) of enige andere oorzaak buiten haar schuld de uitvoering van de Overeenkomst en/of (tijdige) levering van Zaken verhindert, heeft Knapen het recht de levering op te schorten of te annuleren, dan wel de Overeenkomst te ontbinden. Knapen is niet aansprakelijk voor eventueel uit voornoemde situaties voortvloeiende schade aan de zijde van Afnemer en/of derden.

ARTIKEL 6 ZEKERHEID

 1. Knapen behoudt zich het recht voor om, zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, onderzoek te (laten) doen naar de kredietwaardigheid van Afnemer. Afnemer verleent te allen tijde volledige medewerking aan dergelijk onderzoek.
 2. Afnemer verleent op eerste verzoek van Knapen, al dan niet aanvullend, zekerheid voor de door Afnemer van de aan Knapen verschuldigde betalingen, bijvoorbeeld in de vorm van een Letter of Credit of bankgarantie.
 3. Indien Knapen goede grond heeft te vrezen dat Afnemer niet aan zijn financiële verplichtingen zal kunnen voldoen en afnemer weigert om (aanvullende) zekerheid te verstrekken, is Knapen gerechtigd om de levering van Zaken en/of Diensten op te schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 7 BETALING

 1. Betalingen voor Zaken en/of Diensten geschiedt in beginsel bij vooruitbetaling door Afnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Knapen met Afnemer is overeengekomen dat betaling achteraf geschiedt, geldt voor alle facturen van Knapen een betaaltermijn van 14 kalenderdagen na factuurdatum. In geval van niet-tijdige betaling is Afnemer direct in verzuim, vanaf welk moment alle bij Knapen openstaande vorderingen op Afnemer onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar zijn.
 3. Knapen is gerechtigd wettelijke handelsrente (als bedoeld in art. 6:119a BW) in rekening te brengen in het geval Afnemer de facturen van Knapen niet binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum volledig heeft betaald.
 4. Afnemer is gehouden alle (buiten)gerechtelijke kosten te voldoen die Knapen maakt in verband met niet-nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst door Afnemer. Dergelijke (incasso)kosten bedragen ten minste 10% van de openstaande hoofdsom, onverminderd het recht van Knapen om verder gemaakte kosten en/of geleden schade bij Afnemer te verhalen. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN KNAPEN TRAILERS Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Knapen Trailers

ARTIKEL 8 BOEKHOUDING

 1. De door Knapen gevoerde administratie is bepalend voor de vaststelling van de schuldpositie van Afnemer jegens Knapen, behoudens door Afnemer te leveren tegenbewijs.

ARTIKEL 9 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Door Knapen geleverde Zaken blijven eigendom van Knapen totdat alle vorderingen van Knapen op Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst zijn voldaan. Knapen is te allen tijde gerechtigd de geleverde Zaken terug te (doen) nemen indien de Afnemer niet aan zijn verplichtingen in de Overeenkomst voldoet. Alle daarmee gepaard gaande kosten en/of schade komen voor rekening en risico van Afnemer.
 2. Afnemer dient de geleverde Zaken afgezonderd op te slaan en te bewaren, zodat zij te allen tijde als eigendom van Knapen te onderscheiden zijn.
 3. Afnemer mag de geleverde Zaken niet vervreemden, dan wel bezwaren ten behoeve van derden totdat alle vorderingen van Knapen op Afnemer zijn voldaan.

ARTIKEL 10 KLACHTEN

 1. Afnemer keurt de te leveren Zaken direct na levering, dan wel – indien schriftelijk overeengekomen – voorafgaand aan de levering op een door Knapen te bepalen locatie. Heeft Afnemer dit binnen 8 dagen na daartoe schriftelijk door Knapen in de gelegenheid te zijn gesteld niet gedaan, dan worden de Zaken geacht definitief te zijn aanvaard. Klachten over de te leveren Zaken en/of Diensten, moeten binnen voornoemde 8 dagen schriftelijk bij Knapen worden ingediend, behoudens een verborgen gebrek, in welk geval de klacht uiterlijk de dag volgend op de dag waarop het gebrek is ontdekt of redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, bij Knapen dient te worden ingediend, doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering. Een en ander op straffe van verval van enig recht verband houdende met een tekortkoming van Knapen. Eventuele afkeuring betekent voor Knapen ten hoogste een verplichting tot vervanging, zonder dat de Afnemer aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.
 2. Het is Afnemer niet toegestaan om het gebrek te (laten) repareren zonder daartoe vooraf schriftelijk toestemming van Knapen te hebben verkregen.
 3. Het indienen van een klacht ontslaat Afnemer niet van zijn betalingsverplichting.
 4. Indien een klacht wordt erkend, dan heeft Knapen de keuze om de geleverde Zaak/ Zaken te repareren, te vervangen of om het factuurbedrag te crediteren zonder tot vervanging van het geleverde verplicht te zijn.
 5. Reparaties door derden dienen op voorhand schriftelijk aan Knapen gemeld te worden. Vergoeding van de kosten volgt enkel na schriftelijk akkoord door Knapen.
 6. Bij een eventuele vervanging van het geleverde buiten Nederland, zal Knapen niet verder dienen bij te dragen in de vervangingskosten dan hetgeen vervanging in dat geval in Nederland zou hebben gekost.

ARTIKEL 11 OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Alleen Knapen is bevoegd om, naar haar keuze, de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang, te ontbinden, zonder dat Knapen gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding, indien één van de volgende situaties zich voordoet: - een tekortkoming van Afnemer in de nakoming van (één van) zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden; - (een aanvraag tot) surséance van betaling of faillietverklaring van Afnemer.
 2. Ingeval van ontbinding is Knapen gerechtigd de reeds geleverde Zaken terug te vorderen indien deze nog niet (volledig) door Afnemer zijn betaald, onverminderd het recht van Knapen op vergoeding van (overige) (gevolg)schade, kosten en rente.

ARTIKEL 12 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom ten aanzien van de geleverde Zaken en/of Diensten berusten bij Knapen.
 2. Het is Afnemer niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Knapen de Zaken geheel of ten dele te verveelvoudigen, openbaar te maken of na te bootsen en Knapen aan derden ter inzage te geven.

ARTIKEL 13 GARANTIE

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bedraagt de garantietermijn 12 maanden na levering van Zaken. De garantietermijn voor constructiefouten bedraagt 24 maanden na levering. Voor lakwerk geleverd vanaf 1 mei 2019 geldt eveneens een garantietermijn van 24 maanden na levering. Op geassembleerde onderdelen zijn de garantievoorwaarden van de fabrikant van overeenkomstige toepassing.
 2. Knapen vergoedt in géén geval kosten voor vervangend vervoer, gederfde inkomsten en/of andere vorm van gevolgschade (waaronder (her-)belettering) aan Afnemer en/of derden.

ARTIKEL 14 OVERMACHT

 1. Overmacht is in elk geval aanwezig in de navolgende gevallen: oorlog(-sdreiging), oproer, brand, fabrieksstoring, werkstakingen, verkeersstoornis, verlies of beschadiging tijdens transport, ziekte van personeel, het niet (tijdig) voldoen aan verplichtingen door leveranciers en alle andere buiten de directe invloed van Knapen gelegen omstandigheden, welke de uitvoering van de Overeenkomst verhinderen.

ARTIKEL 15 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Knapen is niet aansprakelijk en voor schade aan de zijde van Afnemer, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van (uitsluitend) het leidinggevende personeel van Knapen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Knapen is niet aansprakelijk voor (gevolg) schade veroorzaakt door onvoldoende of onjuist onderhoud aan de Zaken, dan wel onachtzaam gebruik van de Zaken (zoals overbelading of onjuiste temperatuurbeheersing),alsook gebruik van de Zaken voor een ander doel dan waarvoor deze naar objectieve maatstaven geschikt zijn. Tevens is Knapen niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door en/of aan onderdelen van de Zaken die zijn geïnstalleerd door derden.
 3. Knapen is niet aansprakelijk voor (gevolg) schade, veroorzaakt door een gebrek aan de Zaken, indien: 

  a. Knapen de Zaak niet in het verkeer heeft gebracht

  b. het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop Knapen de Zaak in het verkeer heeft gebracht, dan wel dat dit gebrek later is ontstaan.

  c. de Zaak noch voor de verkoop of voor enige andere verspreiding met een economisch doel voor Knapen is vervaardigd, noch is vervaardigd of verspreid in het kader van de uitoefening van het bedrijf van Knapen.

  d. het gebrek een gevolg is van het feit dat de Zaak in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften.

  e. het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop Knapen de Zaak in het verkeer bracht, onmogelijk was het gebrek te ontdekken.

 4. Knapen kan nimmer worden gehouden tot vergoeding van enigerlei schade indien en voor zover betreffende schade de netto factuurwaarde van de geleverde Zaken en/ of Diensten, dan wel het maximaal door Knapen te vergoeden bedrag van € 450.000,-- overschrijdt.
 5. Knapen is niet aansprakelijk voor schade die, ten gevolge van welke oorzaak dan ook, na de levering van    Zaken, met inbegrip van het gebruik daarvan door wie dan ook, aan derden in persoon of goed ontstaat.

ARTIKEL 16 SLOTBEPALINGEN

 1. De ongeldigheid van een bepaling uit deze Voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden.
 2. Van deze Voorwaarden kunnen versies worden vervaardigd in andere talen. In geval van discrepanties tussen de Nederlandstalige versie van de Voorwaarden en enige anderstalige versie, prevaleert de Nederlandse tekst.
 3. Op de Overeenkomst tussen Knapen en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 4. Elk geschil dat naar aanleiding van de Overeenkomst en/of de Voorwaarden tussen Knapen en de Afnemer mocht ontstaan, zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant.